Játékszabályzat

Jelen játékszabályzat a Négyházmajor Kft. által üzemeltetett https://www.facebook/negyhazmajor címen található
Facebook oldalon meghirdetett nyereményjátékokra vonatkozik.

 

1. A játék szervezője

1.1. A játék szervezője a Négyházmajor Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca 2. 2. em. 1.; Cg. 01-09-261007; adószám: 10804159-2-41 képviselő: Virág István ügyvezető) – a továbbiakban: Játékszervező –.

2. A Játék 

2.1. Jelen játékszabályzat a Négyházmajor Kft. által üzemeltetett https://www.facebook.com/negyhazmajor címen található Facebook oldalon meghirdetett nyereményjátékokra vonatkozik – a továbbiakban: Játék –.
2.2.   A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
2.3.   A jelen Játékszabályzatban foglaltakért, illetve a Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Játékszervezőt terheli.

3. A Játékban résztvevő személyek

3.1. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személy.
3.2. Korlátozottan cselekvőképes személy a játékban való részvételre csak törvényes képviselője hozzájárulásával, a nyeremény átvételére pedig csak
törvényes képviselője útján jogosult.
3.3. A Játékban nem vehetnék részt a Játékszervező tisztviselői, munkavállalói, a vele tagsági jogviszonyban állók, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.
4. A Játék időtartama
4.1. A Játék időtartama minden alkalommal a Játék meghirdetésének időpontjában, a Játékra történő felhívásban kerül pontosan meghatározásra.
4.2. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
5. A Játék feltételei és menete
5.1. A Játékban való részvétel feltétele a Négyházmajor Facebook oldalára feltöltött, a nyereményjáték leírását tartalmazó  kép like-olása, valamint a Játék
leírásában feltett kérdésre vagy felszólításra a képhez fűzött hozzászólás formájában történő válaszadás.
5.2. A Játék menetének részletes leírását a Játékra való felhívás tartalmazza, amely minden esetben a Négyházmajor Facebook oldalára feltöltött, a Játékban résztvevő képpel együtt kerül közzétételre.
5.3. A sorsolásban való részvételhez, a játékosoknak követniük kell a Játékra való felhívásban szereplő részletes leírást, különös tekintettel az abban meghatározott határidőkre.
5.4. A Játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés a Játékból való azonnali kizárással jár.
6. Sorsolás és nyeremény
6.1. A nyerteseket a Játékszervező véletlenszerű sorsolással választja ki a játékban résztvevő játékosok közül.
6.2. Minden meghirdetett Játékot követően a játék leírásában meghatározott számú nyertes kerül kisorsolásra. A sorsolás időpontja a Játékra való felhívásban meghatározott időpont. A sorsoláson csak a hozzá kapcsolódó Játékra történő felhívásban közzétett játékleírást követő játékosok vesznek részt.
6.3. A nyeremény minden esetben a Játékszervező által forgalmazott egy vagy több termék, amely a Játékra történő felhívásban kerül pontos meghatározásra, de a Játékszervező fenntartja magának a jogot a nyeremény tárgyának megváltoztatására. A nyeremény készpénzre nem váltható.
6.4. A nyertesek értesítése a Facebook üzenetküldő rendszerén keresztül történik. A kapcsolatfelvételt követően a nyertes és a Játékszervező megegyezhetnek egyéb kapcsolattartási mód használatáról is.
6.5. A nyeremény kézbesítése a Játékszervező futárjával, illetve a Játékszervező kiszállítási zónáján kívül (https://negyhazmajor.hu/szallitasi-feltetelek/) csomagküldő szolgálat igénybevételével történik a szállítási cím nyertessel való egyeztetését követően. A kiszállítás költségét a Játékszervező viseli.
6.6. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha a jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti, vagy ha a Játékszervező 6.4. pont szerinti értesítését követő 5 naptári napon belül nem jelentkezik a nyereményért.
6.7. Arra az esetre, ha a nyertes a nyeremény átvételére a 6.6. pont alapján nem lenne jogosult, a Játékszervező fenntartja magának a pótsorsolás és a pótnyertes hirdetésének jogát. A pótsorsolás és a pótnyertes értesítésének szabályai megegyeznek 6.1.-6.5. pontokban foglaltakkal.
7. Adatkezelés
7.1. A játékosok Játékban történő adatszolgáltatása önkéntes, de a Játékban történő részvétel feltétele.
7.2. A játékosok által a Játék során megadott adatok adatkezelője és adatfeldolgozója a Játékszervező, aki az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységet a játékosok hozzájárulása alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényrendelkezéseinek megfelelő módon végzi.
7.3. A játékosok a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy az értesítéshez és a nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlen személyes adataikat (név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám) a Játékszervező kezelje és feldolgozza.
7.4. A Játékszervező a játékosok adatait kizárólag a Játék lebonyolításához kapcsolódóan kezeli és dolgozza fel, harmadik személy részére azokat át nem adja, a nyeremény kézbesítését követően pedig törli őket.
8. A Játékszervező felelőssége
8.1. A Játékszervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a játékos érdekkörében a jelen játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés, illetve kézbesítés Játékszervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezik.
8.2. A Játékszervező a nyereménytárgyakra szavatosságot nem vállal, azok esetleges hibáiért a felelősségét kizárja.
8.3. A név és értesítési cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Játékszervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli, az ezzel kapcsolatos felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény a Játékost terheli.
8.4. A Játékszervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
8.5. A Játékszervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
8.6. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a
Játékszervezővel szembeni igényérvényesítésről.
9. Általános rendelkezések 
9.1. A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes.
9.2. A játékosok a Játékban történő részvétellel jelen játékszabályzatot feltétel nélkül elfogadják.
9.3. Játékszervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen játékszabályzatot bármely időpontban módosítsa.
9.4. Játékszervező a Játékból eredő jogviták rendezésére a PESTI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG illetékességét köti, amelyet a játékosok a játékban való részvétellel elfogadnak.
9.5. Játékszervező jelen játékszabályzatot a www.negyhazmajor.hu címen elérhető hivatalos weboldalán teszi közzé.
9.6. A Játékszervező válasz e-mailt nem küld.
9.7. A Facebook oldal nyereményjátékhoz kapcsolódó szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak.
9.8. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz.